Liên hệ với Parker

Tất cả các trường đều bắt buộc, trừ khi có ghi chú khác.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ trực tiếp

Parker Hannifin Italy S.r.l. – Sucursal En España
Calle Federico Chueca, 3 L
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Spain
Ph +34 902 330 001
Fax: +34 916 757 711

Kết nối với chúng tôi