Refrigerating Specialties Division

Liên hệ với Parker

Tất cả các trường đều bắt buộc, trừ khi có ghi chú khác.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Liên hệ trực tiếp

Parker Hannifin Corporation

Refrigerating Specialties Division
2445 South 25th Avenue
Broadview, IL 60155 USA
Ph +1 (708) 681-6300
Fax: +1 (708) 681-6306
RSD_ORDERS@PARKER.COM

Kết nối với chúng tôi